CSR:
Miralix’ code of conduct

Miralix A/S ønsker på følgende områder at:

Menneskerettigheder

  1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sikre at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder.
  2. Opretholde foreningsfriheden og anerkende retten til kollektiv forhandling.


Arbejdstagerrettigheder

  1. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
  2. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
  3. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold (forskelsbehandling på grund af race, farve, alder, køn, civilstand, seksuelt tilhørsforhold, sprog, religion, mentalt eller fysisk handikap, sundhedsmæssig tilstand, politisk anskuelse, national eller social oprindelse).


Arbejdsmiljø

Forpligte os til at sørge for, at arbejdsmiljøet er af en sådan standard i forhold til den tekniske udvikling, at vores medarbejdere ikke udsættes for påvirkninger eller risici, der kan skade deres helbred på kort eller lang sigt. Det drejer sig både om arbejdsbetingede sygdomme og ulykker.

Miljø

Forpligte os til regelmæssigt at udvikle og vedligeholde vores arbejdsprocesser og systemer til håndtering og forebyggelse af de væsentlige miljøforhold, der gælder for vores aktiviteter (materialespild- og forbrug, relevant energiforbrug, sortering og genanvendelse).

Anti-korruption

Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Endvidere er det vores hensigt at respektere og overholde yderligere særlige forhold, der måtte være indeholdt i kundeaftaler og -kontrakter.

Vi stiller os som virksomhed åbne og villige til at acceptere uanmeldte kontrolbesøg af både kunder og af 3. part og fremlægger i denne forbindelse gerne al nødvendig og relevant dokumentation.