Salgs- og leveringsbetingelser

Priser: Alle priser er oplyst i Danske Kroner (DKK) ekskl. moms og andre afgifter til staten. Ret til prisændringer forbeholdes uden varsel. Ved leverancer der indeholder installation og/eller idriftsættelse er alle priser oplyst ekskl. installation udenfor normal arbejdstid.

Tilbud: Tilbud er gældende i 30 dage.

Ordreafgivelse: Der fremsendes ordrebekræftelse.

Leveringstid: Leveringstiden aftales særskilt pr. ordre og fremgår af ordrebekræftelsen.

Vareforsendelser: Ordrer større end DKK 5.000 leveres fragtfrit og uden gebyrer. Ekspeditionsgebyr og fragt ved ordrer under DKK 5.000 udgør DKK 300. Risikoen overgår ved levering til fragtfører.

Returret: Køber har ingen returret på bestilte ydelser eller varer uden Miralix´s forudgående skriftlige accept, som skal indhentes senest 8 dage efter faktureringsdatoen.

Mangler og fejlleverancer: Dersom køberen hævder, at ydelser er fejlleveret eller afviger fra de bestilte ydelser skal dette dokumenteres af køberen pr. fax eller brev. En sådan henvendelse skal ske hurtigst muligt og senest 8 dage efter ydelsen er afsendt eller leveret fra Miralix. Miralix har ret til – til endelig afgørelse – hurtigst muligt vederlagsfrit at afhjælpe fejl ved enten at ombytte, reparere eller tilbagetage den leverede ydelse mod kreditering af købesummen.

Fakturering: 50 % af entreprisesum ved ordremodtagelse, 40 % ved opstart af installation og 10 % ved idriftsættelse.

Betalingsbetingelser: Ydelser leveres pr. efterkrav. Ved godkendelse i vores bogholderi er betalingsbetingelsen 14 dage netto kontant. Ved for sen betaling debiteres 2 % pr. påbegyndt måned.

Garantibestemmelser: Ydelser leveres med 12 måneder garanti. Garantien er gældende fra fakturadato. Garantiomfattede ydelser returneres til Miralix, vedlagt en udførlig fejlbeskrivelse, samt kopi af købsfaktura. De garantiomfattede ydelser repareres eller ombyttes efter Miralix´s skøn. Fremsendes en ikke defekt ydelse debiteres et mindre gebyr. Køberen betaler transporten til Miralix. Miralix betaler tranporten til køberen. Garantien gælder ikke ved defekter opstået som følge af almindelig slitage, forkert anvendelse, anvendelse under ekstreme forhold, vandskade, lynnedslag, overspændinger, transcienter, anvendelse af uoriginalt datatilbehør eller lignende.

Ved tilkald af teknikere til fejlfinding på installationsstedet faktureres for medgået tid og kørsel efter gældende takster.

Forbehold: Der tages forbehold for asbest eller andre miljøskadelige materialer og væsker hos kunden.

Betingelser ved kurser: Hvis en tilmeldt deltager forhindres i at deltage, skal skriftlig meddelelse herom sendes til Miralix inden 2 uger før kursets start. Ved senere afmelding eller anden fravær opkræves hele kursus afgiften uanset årsagen. Erstatningstilmelding kan uden yderligere omkostninger foretages indtil 1 dag før kursets start.

Ejendomsret: Miralix har den fulde ejendomsret til leverede ydelser indtil købesummen med eventuelle renter, tillæg og andre omkostninger er fuldt betalt.

Ændringer: Alle ændringer i forhold til disse salgs- og leveringsbetingelser skal ske skriftligt og være forsynet med Miralix´s underskrift før disse har gyldighed.

Produktansvar og ansvar i øvrigt: Miralix er ansvarlig for produktansvar i henhold til dansk rets regler. Miralix er ikke ansvarlig for ødelagt produktion, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller nogen anden form for indirekte tab. Miralix er ikke ansvarlig for følgeskader eller for købers eventuelle erstatning til tredjemand.

Ydelser til operatører / teleselskabers oprettelsesgebyrer og transmissionsydelser er ikke indeholdt. Det er køberens eget ansvar at overvåge omkostninger til disse transmissionsformer.

Force Majeure: Hvis Miralix eller en af Miralix´s leverandører er forhindret i at levere varer eller andre ydelser som følge af enhver omstændighed Miralix ikke selv er herre over (eks.: Brand, tyveri, naturkatastrofer, lynnedslag, strejke, epidemier, lockout eller anden force majeure) er Miralix berettiget til at udsætte leverancen indtil forholdene er normaliseret. Miralix har pligt til skriftligt at informere om Force Majeuren´s art og ny forventet leveringstid.

Fortrolighed: Enhver oplysning, som kommer Miralix eller køberen i hænde om den anden part, skal betragtes som fortrolig information, som ikke helt eller delvist må videregives til tredjemand.

Tvister: Uoverensstemmelser, som måtte opstå i forbindelse med disse vilkår og tilhørende bestemmelser, afgøres ved Dansk ret. Enhver tvist, som leverancer eller ydelser måtte give anledning til afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som første instans.

Klar til at se, hvordan Miralix-løsningen virker?

Miralix er Microsoft Gold Communications partner
Miralix er Eliteleverandor til det offentlige 2021
Miralix er certificeret af DNV efter ISO 14001 standarden

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.